1. Anasayfa
  2. Blog
İHRACAT DESTEKLERİ

İHRACAT DESTEKLERİ

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ :

Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacına yönelik bir destektir.

Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

* Başvuru Mercii         : İhracatçı Birlikleri

* Yararlananlar           : Yerli Fuar Organizatörleri

* Destek Oranı           : % 50

Desteğin Kapsamı :

– Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD dolarına kadar % 50 oranında

– Önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 ABD dolarına kadar % 50 oranında

– Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 5.000 ABD dolarına kadar % 50 oranında

desteklenmektedir.

2) ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ :

Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

* Başvuru Merci           : İhracatçı Birlikleri

* Yararlananlar            : Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

* Destek Oranı            : % 50

Desteğin Kapsamı :

– ISO 9000 Serisi

– ISO 14000

– CE İşareti

– Uluslararası nitelikteki diğer Kalite ve Çevre Belgeleri

– ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri

– Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla Laboratuvar Analiz Raporlarının alımına yönelik olarak yapılan belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD dolarına kadar desteklenmesini kapsamaktadır.

NOT : Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.

3) İSTİHDAM YARDIMI :

Sektörel Dış Ticaret Şirketi ünvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

* Başvuru Mercii                    : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)

* Yararlananlar                      : SDŞ (Sektörel Dış Ticaret Şirketi)

* Destek Oranı                      : % 75

* Desteklenecek Eleman Sayısı : 1 Yönetici & 2 Eleman

* Destek Süresi                     : 1 yıl (azami)

Desteğin Kapsamı :

İstihdam yardımı kapsamında, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücreti en fazla % 75 oranında karşılanacaktır.

– Yıllık destek miktarı yönetici için 18.000 ABD doları

– Her bir eleman için 9.000 ABD doları karşılığı TL tutarını geçemez.

4) TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY’NİN DESTEKLENMESİ :

Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY Proğramı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Müsteşarlığımıza müracaat edeceklerdir. “TURQUALITY” ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. Mezkur tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler :

* Yurt dışında Onay Yeri : Ticaret Müş./Ataşeliği veya Konsolosluklar

* Başvuru Mercii            : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)

* Başvuru Süresi            : 6 ay

* Yararlananlar              : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler

* Destek Oranı              : Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri % 80)

* Destek Süresi             : 4 Yıl (Marka Destek Proğramı) – 5 Yıl (TURQUALITY Destek Proğramı)

Desteğin Kapsamı :

I. İhracatçı Birliklerinin ; Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 $

II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin ;Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000$

III. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin ; İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak :

a) Marka Destek Proğramı Kapsamındaki Firmalar İçin :

– Marka tesciline ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $

– Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 300.000 $

– Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla 200.000 $

– Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $

– Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $

– Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can , mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $

– Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere toplam 10 mağaza

– Yurt dışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)

desteklenmektedir.

b) TURQUALITY Destek Proğramı Kapsamındaki Firmalar İçin :

– Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY Sertifikasını haiz markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

– Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları,

– TURQUALITY Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda en fazla 3 tasarımcı),

– Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,

– Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde en fazla 10 olmak üzere 5 yılda 50 mağaza) ; demirbaş-dekorasyon giderleri en fazla 100.000 $

– Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurt dışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri,

– Farklı markaların satıldığı showroom / büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon / showroom / gondol / satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,

– Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere 1 yılda 10 mağazaya, 5 yılda toplam 50 mağazaya kadar,

– İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri,

– Yurt dışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere

desteklenmektedir.

** “Marka Destek Proğramı”ndan “TURQUALITY Destek Proğramı”na geçen bir şirketin yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez.

 

5) TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARININ YURT DIŞINDAKİ FAALİYETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI :

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararına istinaden 9 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/5 sayılı “Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ”in amacı ülkemizin mal ve hizmet ihracını arttırmak için teknik müşavirlik firmaları, müteahhitlik firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları (SÖSK), Fuar Organizatörleri ile Seminer, Konferans Organizatörlerinin yurt dışı ve yurt içindeki bazı faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik devlet yardımlarını kapsamaktadır.

Mezkur tebliğ kapsamında, Türk teknik müşavirlik firmaları, firma grupları ve sektörel özel sektör kuruluşlarına, çerçevesi ve başvuru esasları aşağıda belirtilen şekilde ; ofis desteği, pazar araştırması desteği, fuar/konferans/seminer desteği, fizibilite etüdü hazırlanması desteği ve sözleşme desteği verilmektedir.

A) OFİS DESTEĞİ :

a) Firmalara :

– Demirbaş Desteği : Bir defaya mahsus 15.000 $’ı aşmamak kaydıyla % 70’i

– Kira Desteği : Yıllık 25.000 $’ı aşmamak kaydıyla birinci yıl % 70’i , ikinci yıl % 50’si , üçüncü yıl % 30’u

– Tanıtım Desteği : Yıllık 5.000 $’ı aşmamak kaydıyla birinci yıl % 70’i , ikinci yıl % 50’si , üçüncü yıl % 30’u

– Yönetici ve Büro Personeli İstihdamından Kaynaklanan Harcamaların :

* Yönetici Personel : Yıllık 35.000 $’ı

* Büro Personeli     : Yıllık 10.000 $’ı aşmamak kaydıyla birinci yıl % 70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl % 30’u Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

b) Firma Grupları :

Firma gruplarının yurt dışında ofis açması halinde, demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 $’ı aşmaması kaydıyla % 70’i ve kira, tanıtım, personel giderleri ve müşavirlik hizmetleri satın alımı kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının 2 firma olmaları halinde 105.000 $’ı , 3 firma olmaları halinde 125.000 $’ı , 4 firma ve üzeri olmaları halinde 145.000 $’ı aşmamak kaydıyla birinci yıl % 70’i , ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl % 30’u Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

c) SÖSK (Sektörel Özel Sektör Kuruluşları) :

Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın üyeleri adına yurt dışında ofis açmaları halinde, demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 $’ı aşmaması kaydıyla % 70’i ve kira, tanıtım, personel giderleri ile müşavirlik hizmeti satın alım kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının birinci yıl 145.000 $’ı , ikinci yıl 125.000 $’ı , üçüncü yıl 105.000 $’ı aşmamak kaydıyla % 70’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

B) PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ :

a) Firma ve Firma Gruplarına :

– Teknik personel istihdamı

– Ulaşım giderleri

– Konaklama giderleri

– Danışmanlık hizmeti alımı

– Yazılı veya sözlü çeviri hizmet alımlarından doğan masraflarının 25.000 $’ı aşmaması kaydıyla % 95’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

b) SÖSK :

– Teknik personel istihdamı

– Ulaşım giderleri

– Konaklama giderleri

– Danışmanlık hizmeti alımı

– Yazılı veya sözlü çeviri hizmet alımlarından doğan masraflarının 30.000 $’ı aşmaması kaydıyla % 95’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

C) FUAR / KONFERANS / SEMİNER DESTEĞİ :

Yurt Dışında Düzenlenen Fuarlara Katılım :

a) Firmalar :

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının Milli Katılımı gerçekleştiren Fuar Organizatörlerine m2 üzerinden ödeyecekleri katılım bedelinin 20.000 $’ı aşmamak üzere % 70’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

b) Fuar Organizatörü :

SÖSK tarafından gerçekleştirilecek tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamaların 30.000 $’ı aşmamak üzere % 70’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

Seminer ve Konferans Katılımı :

a) Firmalar :

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının Milli Katılımı gerçekleştirecek Seminer, Konferans Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin 2.000 $’ı aşmamak kaydıyla % 70’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

b) Seminer Konferans Organizatörü :

– Seminer Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam vb tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamaların 30.000 $î geçmemek üzere % 70’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

– Seminer Konferans Organizatörü tarafından yurt içinde düzenlenecek olan Uluslararası Seminer, Konferans, vb faaliyetlere ilişkin olarak Seminer, Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek organizasyona yönelik harcamaların her bir organizasyon için 100.000 $’ı geçmemek kaydıyla % 70’i ve söz konusu organizasyonlara yurt dışından davet edilecek en fazla 20 (yirmi) katılımcının yol ve konaklama giderleri 50.000 $’a kadar Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

D) FİZİBİLİTE ETÜDÜ HAZIRLANMASI DESTEĞİ :

Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazar ülkelerdeki yatırım projelerine ilişkin karar alma süreçlerinde Türk teknik müşavirlik firmalarının yer almasını sağlayarak, söz konusu projelerde Türk mal ve hizmetlerinin kullanılması potansiyelinin hayata geçirilmesi veya arttırılmasını teminen, yurt dışında Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun projelerin fizibilite etüdü çalışmalarının teknik müşavirlik firmalarınca gerçekleştirilmesine ilişkin masraflar, proje başına 300.000 $’ı geçmemek kaydıyla, Müsteşarlık ile söz konusu teknik müşavirlik firması arasında düzenlenen Hizmet Sözleşmesinde belirtilen miktar ve hükümler çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

E) SÖZLEŞME DESTEĞİ :

Yurt dışında açılan müşavirlik hizmetlerine ilişkin ihalelere iştirak edecek olan veya ihalesiz olarak doğrudan sözleşme yapılması olanaklarını takip eden girişimci teknik müşavirlik firmalarının, hizmet, vekalet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmede belirtilen bedelin % 20’sini geçmeyecek şekilde firmalara, her takvim yılı için en fazla 100.000 $’ı aşmamak kaydıyla en fazla 300.000 $’a kadar destek sağlanır.

 

6) TASARIM DESTEĞİ :

Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen ; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını düzenleyen 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” 18/04/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve mezkur tebliğe ilişkin uygulama usul ve esasları düzenlenmiştir.

* Yetkili Kuruluş              : Dış Ticaret Müsteşarlığı

* Başvuru Mercii              : İhracatçı Birlikleri

* Yararlanan Firmalar        : Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri

* Destek Süresi               : Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri en fazla 4 yıl, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri Proje bazında

Destek Oranı                    : % 50

Desteğin Kapsamı             :

A) Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi

– Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $

– Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.) ;

* Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

* Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $

– Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

– İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $

– Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $

desteklenmektedir.

B) Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi :

– Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $

– Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.) ;

* Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

* Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

– Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

– İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $

– Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

desteklenmektedir.

C) Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi :

– Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $ tutarında desteklenir.

7) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ :

Bu desteğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır.

* Yetkili Kuruluş        : Dış Ticaret Müsteşarlığı

* Başvuru Mercii        : İGEME

* Yararlananlar          : Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri)

Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Proğramları :

Şirketlerin ;

a) Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,

b) Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,

c) Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,

ç) Dış Ticarette Fiyatlandırma,

d) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,

e) Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,

f) Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,

g) Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,

h) Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,

ı) Yenilikçilik ve Kümelenme

konuları ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konularda, İGEME’den eğitimci statüsü alan eğitimci şirketlerden alacağı yurtiçi eğitimlere ilişkin giderleri yıllık toplam 20.000 $ aşmamak üzere % 70’i desteklenir.

Proje bazlı eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık proğramları ile istihdam giderlerinin desteklenmesi

Proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık proğramları

İşbirliği Kuruluşlarının ;

a) Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,

b) İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,

c) İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi,

ç) Süreç iyileştirme ve yönetimi,

d) Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,

e) Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması,

konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık proğramları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile proğram organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla % 75’i proje bazında 400.000 $ tutarına kadar karşılanır.

Projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda üç yılı aşmamak üzere, ilgili işbirliği kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir. Üç yıllık süre uzman personelin işe başlama tarihiyle başlar.

Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Proğramları

İşbirliği kuruluşunca düzenlenen beş adet yurt dışı pazarlama proğramları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, eşleştirme vb. organizasyonlar) için her bir proğram bazında 150.000 $ tutarına kadar, on adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti proğramları için ise her bir proğram bazında 100.000 $ tutarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla % 75’i karşılanır.

a) Ulaşım : Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti proğramları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

b) Konaklama : Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti proğramları kapsamındaki konaklama giderleri,

c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Proğramları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri :

– Tercümanlık gideri,

– Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,

– Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,

– Halkla ilişkiler hizmeti gideri

Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Proğramı

Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık proğramına/proğramlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti proğramına/proğramlarına katılan şirketler,

Müsteşarlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. Şirketlerin yıllık 50.000 $ tutarına kadar üç yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.

 

8) PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ :

* Yetkili Kuruluş      : Dış Ticaret Müsteşarlığı

* Başvuru Mercii     :

* Yararlananlar       : Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

Desteğin Kapsamı  :

– Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için % 70, SDŞ’ler için % 80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 $

– Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için % 50, SDŞ’ler için % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 $

– Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti proğramlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için % 50, SDŞ’ler için % 60 oranında ve proğram başına en fazla 10.000 $

– Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için % 50, SDŞ’ler için % 60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 $ tutarında

destek sağlanmaktadır.

 

9) YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ :

* Yurt Dışı Onay Mercii   : Ticaret Müş. / Ataşeliği

* Yetkili Kuruluş             : Dış Ticaret Müsteşarlığı

* Başvuru Mercii            : İhracatçı Birlikleri

* Başvuru Süresi            : 6 ve 18 ay

* Yararlananlar             : Türkiye’de yerleşik, sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve İşbirliği Kuruluşları

Desteğin Kapsamı :

I. Mağazaların Desteklenmesi

– Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 $

– Ticari şirketler : Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

II. Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi :

– Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

– Ticari şirketler : Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $

III. Depoların Desteklenmesi :

– Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

– Ticari şirketler : Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $

IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi :

– Yurt dışı birimi bulunan ; Şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $

– Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ; Şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $

V. Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi :

– Şirketlerin ; Yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

– Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları ; Kira giderleri desteğinden her bir birim için en fazla dört yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 15 adet yurt dışı birimi için

desteklenmektedir.