1. Anasayfa
  2. Blog
İHRACAT'A TASARIM DESTEĞİ

İHRACAT'A TASARIM DESTEĞİ

6) TASARIM DESTEĞİ :

Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen ; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını düzenleyen 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” 18/04/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve mezkur tebliğe ilişkin uygulama usul ve esasları düzenlenmiştir.

* Yetkili Kuruluş              : Dış Ticaret Müsteşarlığı

* Başvuru Mercii              : İhracatçı Birlikleri

* Yararlanan Firmalar        : Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri

* Destek Süresi               : Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri en fazla 4 yıl, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri Proje bazında

Destek Oranı                    : % 50

Desteğin Kapsamı             :

A) Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi

– Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $

– Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.) ;

* Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

* Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $

– Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

– İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $

– Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $

desteklenmektedir.

B) Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi :

– Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $

– Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.) ;

* Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

* Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

– Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

– İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $

– Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

desteklenmektedir.

C) Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi :

– Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $ tutarında desteklenir.

7) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ :

Bu desteğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır.

* Yetkili Kuruluş        : Dış Ticaret Müsteşarlığı

* Başvuru Mercii        : İGEME

* Yararlananlar          : Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri)

Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Proğramları :

Şirketlerin ;

a) Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,

b) Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,

c) Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,

ç) Dış Ticarette Fiyatlandırma,

d) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,

e) Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,

f) Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,

g) Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,

h) Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,

ı) Yenilikçilik ve Kümelenme

konuları ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konularda, İGEME’den eğitimci statüsü alan eğitimci şirketlerden alacağı yurtiçi eğitimlere ilişkin giderleri yıllık toplam 20.000 $ aşmamak üzere % 70’i desteklenir.

Proje bazlı eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık proğramları ile istihdam giderlerinin desteklenmesi

Proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık proğramları

İşbirliği Kuruluşlarının ;

a) Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,

b) İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,

c) İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi,

ç) Süreç iyileştirme ve yönetimi,

d) Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,

e) Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması,

konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık proğramları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile proğram organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla % 75’i proje bazında 400.000 $ tutarına kadar karşılanır.

Projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda üç yılı aşmamak üzere, ilgili işbirliği kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir. Üç yıllık süre uzman personelin işe başlama tarihiyle başlar.

Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Proğramları

İşbirliği kuruluşunca düzenlenen beş adet yurt dışı pazarlama proğramları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, eşleştirme vb. organizasyonlar) için her bir proğram bazında 150.000 $ tutarına kadar, on adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti proğramları için ise her bir proğram bazında 100.000 $ tutarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla % 75’i karşılanır.

a) Ulaşım : Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti proğramları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

b) Konaklama : Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti proğramları kapsamındaki konaklama giderleri,

c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Proğramları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri :

– Tercümanlık gideri,

– Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,

– Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,

– Halkla ilişkiler hizmeti gideri

Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Proğramı

Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık proğramına/proğramlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti proğramına/proğramlarına katılan şirketler,

Müsteşarlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. Şirketlerin yıllık 50.000 $ tutarına kadar üç yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.